Zapisz się i otrzymuj informacje o nowościach i promocjach

zadzwoń 12 428 32 40 napisz esklep@bratnizew.pl Darmowa dostawa dla zamówień od 129 PLN
0
Koszyk
Zamknij

Twój koszyk jest pusty.

0 Przechowalnia - zaloguj się,
żeby skorzystać z tej opcji
17 listopada 2020
Regulamin promocji Księgarnia Franciszkańska

 

 Regulamin programu rabatowego „Księgarnia Franciszkańska. Karta stałego klienta” obowiązujący od dnia 16 listopada 2020  r

 

 

Regulamin programu rabatowego

„Księgarnia Franciszkańska. Karta stałego klienta”

 

§ 1 Definicje

Określenie użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

1. Program – program rabatowy dla klientów księgarni stacjonarnej Księgarnia Franciszkańska przy ul. Franciszkańskiej 4 w Krakowie.

2. Organizator – Bratni Zew Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000494808, NIP: 6761013628;

 1. Księgarnia– księgarnia stacjonarna działająca pod marką Księgarnia Franciszkańska zlokalizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej objęta Programem
 2. Uczestnik – klient Księgarni, który jest konsumentem i który dokonuje zakupów w Księgarni, spełniający wymogi niniejszego regulaminu, 
 3. Karta Programu – bezimienna karta papierowa, wydawana Uczestnikowi i umożliwiająca uczestnictwo w Programie, 
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonujący zakupów w Księgarni w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Program prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu określającego prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora. 

 1. Program prowadzony jest w Księgarni w związku z marketingiem oraz promocją działalności Organizatora. 
 2. Program rozpoczyna się w dniu 16 listopada 2020  r. i prowadzony jest do dnia jego zakończenia. Ze względu na nieoznaczony czas trwania Programu, Organizator stosownie do art. 919 § 2 kodeksu cywilnego, zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu, za uprzednim 3-miesięcznym powiadomieniem Konsumenta. Powiadomienie o zakończeniu Programu określać będzie datę zakończenia Programu i dokonane zostanie za pośrednictwem strony internetowej www.bratnizew.pl oraz komunikatu w Księgarni. 
 3. W przypadku ogłoszenia o zakończeniu Programu Uczestnik będzie mógł zbierać pieczątki na zasadach określonych w regulaminie w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia przez Organizatora o zakończeniu Programu. Po tym terminie Karta traci ważność.
 4. Program nie łączy się z innymi programami prowadzonymi w Księgarni lub przez Organizatora. 

 

§ 3

Uczestnictwo w Programie

1. Uczestnikami Programu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które uzyskały w Księgarni Kartę Programu oraz spełniają inne wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem. 

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do posiadania dowolnej ilości Kart Programu. 
 2. W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że działania Uczestnika naruszają postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Organizator niezwłocznie poinformuje posiadacza Karty Programu o zatrzymaniu Karty Programu celem wyjaśnień, podając jednocześnie numer telefonu pod którym Uczestnik będzie mógł uzyskać informacje dotyczące postępowania wyjaśniającego. W ramach postępowania wyjaśniającego Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo do żądania okazania paragonów dokumentujących zakup i stanowiących podstawę przyznania pieczątek na Karcie Programu. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie, jak również odmowy przyznania gratisu związanego z Programem, w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

 

§ 4

Zasady Programu

 1. Przystąpienie przez Uczestnika do Programu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje Kartę Programu. Uczestnik może posiadać więcej niż jedną Kartę Programu. 
 3. Za każde wydane w Księgarni 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) Uczestnikowi przyznana będzie 1 (jedna) pieczątka w Programie. 
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo wymiany zebranych pieczątek na następujący rabat: Za 9 naklejek książka miesiąca za 1 zł.

 

 1. Warunkiem odbioru rabatu określonego w pkt. 4 przez Uczestnika jest przekazanie Karty Programu w okresie jej ważności wraz z wymaganą ilością pieczątek kasjerowi w Księgarni. Po odbiorze rabatu Karta Programu zostaje zatrzymana przez Organizatora.
 2. Pieczątki z różnych Kart Programu podlegają sumowaniu.
 3. Rabat przyznawany Uczestnikowi przez Organizatora w związku z Programem nie podlega wymianie na gotówkę bądź inne świadczenia. 

 

§ 5

Karta Programu

 1. Karta Programu jest kartą na okaziciela i wydawana jest Uczestnikowi w związku z Programem. Jeden Uczestnik może posiadać więcej niż jedną Kartę Programu.
 2. Karta Programu może być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby Programu i zgodnie z niniejszym regulaminem. 
 3. Posiadanie Karty Programu jest warunkiem niezbędnym uczestniczenia w Programie, a w szczególności do zbierania pieczątek oraz otrzymywania rabatu w ramach Programu. 
 4. W sytuacji, gdy Karta Programu zaginie lub zostanie skradziona, pieczątki zdobyte przez Uczestnika nie podlegają odtworzeniu.
 5. Karta jest ważna w okresie 12 miesięcy od daty otrzymania pierwszej pieczątki.

 

§ 6

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać w Księgarni lub przesyłać do Organizatora na adres: Bratni Zew Sp. z o.o. ul. ŻÓŁKIEWSKIEGO z dopiskiem „Reklamacja – Program Rabatowy Księgarnia Franciszkańska” lub na adres: biuro@bratnizew.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi przez Organizatora (tj. imię, nazwisko, adres fizyczny lub adres email).
 3. Administratorem danych powierzonych w celu rozpatrzenia reklamacji jest Organizator.  Administrator przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu obsługi reklamacji, w zakresie niezbędnym do jej obsługi i w czasie wymaganym do realizacji uprawnień Klienta. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie przez Klienta zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. 
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź Organizatora na reklamację Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail lub w formie listu poleconego na wskazany adres fizyczny. Klient ma prawo do: dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Przetwarzanie danych osobowych podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”).

 

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Pełna treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora, w Księgarni oraz na stronie internetowej www.bratnizew.pl 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego regulaminu lub nałożenia na Organizatora określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Organizatora, a także w celu usprawnienia obsługi Programu lub zapobieganiu nadużyciom. 
 3. Wszelkie zmiany będą ogłaszane przez Organizatora na co najmniej 14 dni przed datą ich wprowadzenia poprzez jej zamieszczenie w sposób widoczny na stronie internetowej www.bratnizew.pl
 4. Zmiany Regulaminu nie będą mieć wpływu na prawa nabyte Uczestników.